Thông tin chi tiết:
Cô: Nguyễn Thị Thảo
Tổ Trưởng CM, Giáo viên Cô: Nguyễn Thị Thảo
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận TỔ SINH - HOÁ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

vào ngành năm

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều