Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hà
Văn Thư Nguyễn Thị Hà
Giới tính
Thuộc về bộ phận Tổ Văn Phòng
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

1

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều