A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

kế hoạch Triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018

SỞ GD&ĐT NINH BÌNH

             TRƯỜNG THPT ĐINH TIÊN HOÀNG
 

                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                           
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 02 / KH - ĐTH

TP Ninh Bình, ngày 05 tháng 3 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018

 

 
 

 

Căn cứ Luật phòng chống tham nhũng số: 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng;

Căn cứ Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng;

Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập;

          Thực hiện Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 cuả Thủ tướng chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm 2013- 2014;

Thực hiện Quyết định số 6074/QĐ-BGD-ĐT ngày 27/12/2013 và Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành của Sở giáo dục & Đào tạo;

Trường THPT Đinh Tiên Hoàng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và quyết tâm của cán bộ,viên chức, lao động và học sinh, sinh viên trong toàn trường đối với việc phòng chống tham nhũng trong nhà trường.

- Ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện và xử lí kịp thời các hành vi tham nhũng trong nhà trường, bảo đảm mọi hoạt động trong nhà trường đều công khai minh bạch, góp phần sử dụng một cách có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển giáo dục.

- Thực hiện nhiệm vụ, biện pháp chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được tiến hành đồng bộ từ lãnh đạo nhà trường đến cán bộ, viên chức, lao động. Gắn nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

II. Nội dung thực hiện:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt Luật sửa đổi bổ sung và một số điều của Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, viên chức, lao động, HSSV.

2. Thực hiện giải pháp phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí:

2.1. Tiến hành rà soát và công khai minh bạch đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí:

- Thực hiện nghiêm túc Quy chế công khai minh bạch đối với cơ sở giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/5/2009

+ Công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công và xây dựng cơ bản.

+ Công khai, minh bạch trong quản lí dự án, đầu tư xây dựng.

+ Công khai, minh bạch về tài chính và sử dụng ngân sách nhà nước, các định mức tiêu chuẩn, quy định của nhà trường.

+ Công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại  đơn vị.

+ Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ và kê khai tài sản.

+ Công khai các quy định đảm bảo quyền và lợi ích người học.

Để thực hiện tốt công tác công khai, minh bạch các lĩnh vực công tác của nhà trường, các đon vị, tổ chức trong trường cần tiếp tục rà soát để thống nhất và công khai quy trình, thủ tục giải quyết; bảo đảm hợp lí, hạn chế tình trạng lợi dụng sơ hở để vụ lợi các nhân hoặc gây thất thoát, lãng phí, gồm:

- Về phòng chống tham nhũng:

+ Xây dựng quy trình tuyển cán bộ, thực hiện công tác tuyển cán bộ công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, tuyển đúng người đáp ứng đủ tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp vào làm việc tại trường.

+ Thực hiện công tác tuyển sinh đúng quy chế hiện hành.

Việc cho điểm, đánh giá học sinh thường xuyên và định kỳ, thực hiện theo quy định hiện hành.

+ Về quản lí cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ: tập trung rà soát việc thực hiện Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/6/2006 của Bộ giáo dục & Đào tạo về quản lí và sử dụng cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

+ Công khai quy trình, thủ tục xét thi đua khen thưởng, xét tặng các danh hiệu cho cán bộ, viên chức, lao động.

- Về thực hành tiết kiệm chống lãng phí:

+ Thực hiện quản lí, sử dụng ngân sách theo quy định của luật ngân sách;

Thực hiện cơ chế khoán kinh phí và tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và tài chính.

+ Thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy định các khoản chi: hội nghị, tiếp khách, lễ kỷ niệm, đi công tác, sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, mua sách báo, tạp chí…

+ Xây dựng cơ cấu đội ngũ, phân công CBVC, người lao động theo quy định, đúng người, đúng việc.

+ Quản lí, sử dụng văn phòng làm việc, trang thiết bị, phương tiện làm việc. Đặc biệt chú ý sử dụng, bảo quản máy tính, máy chiếu, thiết bị và đồ dung giảng dạy.

+ Quản lí và sử dụng đất đai của trường đúng mục đích, hiệu quả.

2.2. Đẩy mạnh cải cách hành chính:

  • + Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy định cụ thể chức trách từng vị trí công tác; đặc biệt chú ý trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị.

+ Cụ thể hóa quy tắc ứng xử nghề nghiệp của nhà giáo, đảm bảo phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của nhà trường.

2.3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong phát hiện xử lí vi phạm pháp luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện tốt các buổi tiếp dân, kết hợp với hòm thư góp ý để phát hiện kịp thời những hiện tượng tham nhũng, lãng phí.

2.4. Phát huy vai trò của đoàn thể:

+ Phối hợp với Công đoàn: Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân hoạt động đúng quy định của pháp luật.

+ Vận động CBVC, người lao động thực hiện tốt cuộc vận động“Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

+ Phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Thông qua tuần sinh hoạt chính trị đầu năm, các hoạt động ngoại khóa tiến hành lồng ghép với việc tuyên truyền, giáo dục sinh viên, ý thức tiết kiệm, giữ gìn bảo vệ tài sản công; ý thức trung thực và có thái độ ứng xử đúng đắn, tránh những biểu hiện gian dối trong học tập và thi cử.

3. Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy cho HSSV.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đúng Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung pháp luật phòng chống tham nhũng vào giảng dạy trong nhà trường.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban phòng chống tham nhũng.

2. Phát động toàn thể CBVC,LĐ, người học đóng góp ý kiến về biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các đơn vị.

3. Gắn việc tổ chức thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua trong toàn trường. Tập trung chỉ đạo nâng cao ý thức cần, kiệm, liêm, chính, chí, công, vô tư.

4. Gắn việc thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí với xét các danh hiệu thi đua cuối năm.

5. Xử lí nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm hoặc lợi dụng quyền tố cáo để vu khống, xuyên tạc, gây mất đoàn kết nội bộ.

6. Thực hiện tốt chế độ sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Sở Giáo dục& Đào tạo và Thành ủy Ninh Bình.

 

Trên đây là Kế hoạch phòng chống tham nhũng của trường THPT Đinh Tiên Hoàng năm 2018 Trong quá trình thực hiện, nhà trường sẽ tiếp tục cập nhật những chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Thành ủy Ninh Bình về công tác phòng chống tham nhũng để thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng năm 2018./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Sở GD&ĐT (để báo cáo);

- Ban Giám hiệu

- Các đơn vị trong trường;                                                           

  • Lưu VP.                                                                                                                                                        ( Đã ký)

 

 

 

 

                                                                                                                                   Trần Quang vinh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều