Thông tin chi tiết:
Cô: Phạm Thị Xoan
Họ và tên Cô: Phạm Thị Xoan
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ Trưởng CM, Giáo viên
Thuộc về bộ phận TỔ VĂN - SỬ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

q

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều